Tancaments Albert Fusteria d´alumini a Girona

Telèfon: 661 279 397

Telèfon: 661 279 397

IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL LLOC WEB.

D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Correu Electrònic, us informem que TancamentsAlbert responsable del lloc web. La finalitat d’aquest lloc web és generar contingut informatiu a disposició dels usuaris per crear canals d’informació, opinions i col·laboració.

També pots contactar-nos remetent-nos un correu electrònic a tancamentsalbert@gmail.com.

OBJECTE

Aquest AVÍS LEGAL regula els drets i les obligacions de TancamentsAlbert i dels usuaris en relació amb l’accés, la navegació i la utilització d’aquesta web sense perjudici que TancamentsAlbert es reservi el dret a modificar-ne, sense previ avís, el contingut, sent vigents les que es trobin publicades en el moment de navegació.

Mitjançant la navegació, visualització i ús d’aquesta web adquireixes la condició d’usuari, i per tant implica per part teva l’acceptació expressa de totes les clàusules que indiquem en aquest Avís Legal, així com la resta d’advertiments o clàusules específiques que s’estableixin a les diferents seccions per a la contractació, ús de serveis, productes, inscripcions, o seccions de la Pàgina.

Per això en cas de no acceptar les clàusules establertes en aquest Avís Legal, hauràs d’abstenir-te d’accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la teva disposició a la Pàgina, procedint a abandonar-la.

TancamentsAlbert podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de previ avís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització.

ACCÉS AL LLOC WEB

Com a usuari de la nostra web t’obligues a no utilitzar la pàgina per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a les condicions establertes al present Avís Legal. Així mateix, us obliga a no realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa.

TancamentsAlbert actua exclusivament com a responsable de la Pàgina en la seva condició de prestador d’un servei d’informació i continguts, bé sobre els seus propis serveis, o bé sobre serveis de tercers amb què ha subscrit acords, no fent-se responsable dels continguts que, en contra de les presents condicions, els usuaris poguessin enviar o publicar, sent l’usuari l’únic responsable de la veracitat i la licitud dels mateixos.

TancamentsAlbert podrà interrompre el servei de la pàgina que estigui sent utilitzat per l’usuari i resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari si detecta un ús de la Pàgina o de qualsevol dels serveis que s’hi ofereixen que pugui considerar contrari al que expressat en el present Avís Legal

El contingut dels serveis oferts i el seu ús queden limitats a usuaris de més de 18 anys. TancamentsAlbert recorda als usuaris majors, que tinguin a càrrec seu menors, que serà de la seva responsabilitat exclusiva determinar quins serveis i/o continguts són no apropiats per a l’edat d’aquests últims. En cas que tingui lloc l’accés i el registre per part d’un menor, es presumeix que aquest accés s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, TancamentsAlbert es reserva el dret a realitzar totes les verificacions i comprovacions que consideri oportunes en aquest sentit.

TancamentsAlbert t’informa que hi ha programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l’accés a determinats continguts i serveis, de manera que els pares o tutors, per exemple, poden decidir quins són els continguts i serveis d’Internet als quals els menors poden tenir accés i quins no.

En cap cas TancamentsAlbert es responsabilitzarà de la veracitat de les dades facilitades pels usuaris, per la qual cosa cada un serà l’únic responsable que la informació facilitada a TancamentsAlbert adequada, exacta, actualitzada i precisa o, en cas contrari, de les possibles conseqüències que poguessin derivar-se de la manca de qualitat i veracitat de les dades.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat d’aquesta Pàgina: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, la selecció, l’ordenació i la presentació dels seus continguts, està protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat.

TancamentsAlbert no garanteix que els continguts siguin necessaris o lliures derror o que el lliure ús dels mateixos per lusuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d’aquesta pàgina i dels seus continguts està sota la resposta.

ENLLAÇOS O LINKS

 

Igual que indicàvem anteriorment la nostra pàgina, a més dels enllaços sobre productes, pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Reiterem que les pàgines pertanyents a aquests tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part de TancamentsAlbert, per la qual cosa TancamentsAlbert no podrà ser considerada responsable dels continguts d’aquests llocs web, ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privadesa o al tractament de les vostres dades de caràcter personal o altres que es puguin derivar.

 

TancamentsAlbert recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús, política de privadesa, avisos legals i/o similars d’aquests llocs.

 

En cas d’estar interessat a activar un enllaç a alguna de les pàgines de TancamentsAlbert ho haurà de comunicar, obtenint el consentiment exprés per crear l’enllaç. TancamentsAlbert es reserva el dret d’oposició a l’activació d’enllaços amb el vostre lloc web.

 

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

 

TancamentsAlbert no serà responsable directament ni subsidiàriament de:

La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el funcionament correcte ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la pàgina.

 

Els danys que puguin causar-se als equips de lusuari per la utilització de la Pàgina.

Els casos en què un tercer, trencant les mesures de seguretat establertes, accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.

 

Els vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició.

La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb la utilització de la pàgina o dels serveis que s’ofereixen, així com tampoc la seva veracitat o exactitud. Tendals Roses no controla la utilització que els usuaris fan de la Pàgina, ni garanteix que ho facin conforme al que estableix aquest Avís Legal.

 

A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l’usuari serà responsable de:

Dels continguts introduïts per ells, especialment de les dades i informacions introduïdes i enviades a la Companyia per mitjà de la Pàgina oa la Pàgina.

 

De la realització de qualsevol tipus dactuació a les pàgines de tercers, o actuacions il·lícites, lesives de drets, nocives i/o perjudicials.

L’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriors per part de l’usuari podrà portar aparellada l’adopció de les mesures oportunes emparades en Dret i en l’exercici dels seus drets o obligacions, per part de TancamentsAlbert podent arribar a l’eliminació o bloqueig del compte de l’usuari infractor, sense que hi hagi cap possibilitat d’indemnització pels danys i perjudicis causats.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització de la nostra pàgina seran tractades de conformitat amb les que disposa la Política de Privadesa que tot usuari ha d’acceptar expressament abans de facilitar dades personals a través dels diferents formularis posats a disposició a les seccions de la nostra pàgina.

 

TancamentsAlbert adopta les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal contingudes per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als que estan exposats i administra el seu entorn de servidors de forma adequada, tenint una infraestructura firewall d’estricte compliment.

 

Podràs exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant un correu electrònic a: tancamentsalbert@gmail.com, indicant a l’encapçalament: PROTECCIÓ DE DADES.

L’usuari serà l’únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a TancamentsAlbert.

 

POLÍTICA DE COOKIES

 

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent sobre l’ús de cookies, l’ús aquestes serà tractat de conformitat amb el que disposa l’apartat anomenat Política de Cookies existent a la present i, que tot usuari ha de llegir, acceptar i/o limitar durant la navegació, segons informa amb caràcter exprés el banner sobre cookies de la nostra web i la informació addicional que es mostren sobre l’ús de cookies. Podeu limitar l’usuari la descàrrega de COOKIES des de les opcions del navegador.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

 

Aquest Avís Legal es troba redactat en castellà, i es troba sotmès a la legislació espanyola vigent, que s’aplicarà en allò que no disposa aquest en matèria d’interpretació, validesa i execució. TancamentsAlbert i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als jutjats

×

Escriu-nos per whatsapp!

×